X
تبلیغات
علم خلاقیت شناسی : علم خلاقیت و نوآوری
علم خلاقیت شناسی(دانش خلاقیت،نوآوری،حل خلاق مسئله ،تریز TRIZ،بیونیک،اختراع )
نظام ملی نوآوری و کارآفرینی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
مدیریت دانش ناب ( LKM) رویکرد جدیدی در مدیریت دانش مبتنی بر رویکرد ناب ( Lean Approach ) یا تفکر ناب ( Lean Thinking )است که به دانش ناب ( Lean Knowledge ) و فرایندهای مدیریت دانش ناب معطوف می باشد. رویکرد مدیریت دانش ناب بر تفکیک و متمایز ساختن دانش ارزش آفرین از دانش غیرارزش آفرین و توجه به موداهای مدیریت دانشی تاکید می نماید. مدیریت دانش ناب از مولفه های مهم مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM )محسوب می گردد (گلستان هاشمی،1390 ).

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
ظام ملی کارآفرینی National System of Entrepreneurship - NSE  رویکرد نوینی است که طی آن مجموعه عوامل فردی و سازمانی موثر در فرایندهای کارآفرینی به شکلی نظام دار در راستای رشد و توسعه ی فعالیت های کارآفرینانه در بخش های مختلف کشور در الگوی ارتباط تعاملی ، پویا و هم افزایانه ایفای نقش می نمایند ( گلستان هاشمی ، 1382 - 1393 ) .       

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
مدیریت دانش جامع  TKM - Total Knowledge Managemrent  رویکرد نوین جامعی  به مدیریت دانش است که مولفه ها ، جنبه ها و ساز و کارهای مختلفی را با توجه به دیدگاه جامع نگر به دانش و دانش جامع  شامل می گردد و در راستای تبیین مدیریت نوآوری جامع ( TIM ) و مدیریت جامع خلق ارزش ( TVCM) توسط گلستان هاشمی مفهوم دهی  و مدل سازی گردیده و توسعه داده شده است ( گلستان هاشمی ، 2006-2011-2013 ) .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
نظام ملی مدیریت دانش (  National System of Knowledge Management )

سیستمی است که فرایندهای مدیریت دانش را در سطح فراسازمانی ( ملی - کشوری ) شکل می دهد . نظام ملی مدیریت دانش نقش مهمی در شکل گیری منابع دانشی جامع  و اعمال فرایندهای مدیریت دانش در سطح ملی و پشتیبانی از نظام ملی نوآوری و نظام ملی کارآفرینی ( NSE ) ایفا می نماید ( گلستان هاشمی ، 1391 ) . 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 

مدیریت جامع خلق ارزش  (  Total Value Creation Management -TVCM ) رویکرد نوین جامعی      به عوامل و فرایندهای خلق ارزش می باشد که برای اولین بار توسط  دکتر سید مهدی گلستان هاشمی          ( 2010 ) ارائه و طی پژوهش های دیگر توسط وی تبیین مفهوم ، مدل سازی و توسعه داده شده است . 

مدیریت جامع خلق ارزش بر اساس رویکرد های جامعیت بخشی  ( Comprehensiveness )   ، یکپارچه سازی ( Integration )  و هم افزایانه  (Synergistic)  به مهم ترین عوامل خلق ارزش به ویژه موارد :   خلاقیت و نوآوری     ( Creanovation ) ، کیفیت (Quality ) ، بهره وری ( Productivity )  و دانش                   (  Knowledge ) برای اولین بار تحت عنوان کلی  Total Quapronovation Management مدل          سازی شده است ( گلستان هاشمی ، 2010 -2013 ) . 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
رشته ی علمی " خلاقیت  شناسی  " (  Creanovatology : Creatology - Inventology - Innovatology ) به دلیل ماهیت خاص موضوعی مورد مطالعه - یعنی فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری -  دارای ماهیت میان رشته ای ( Inter-disciplinary ) و چند رشته ای (  Multi-disciplinary ) می باشد . به عبارتی در علم خلاقیت شناسی فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری - در همه ی زمینه ها : علوم ، فناوری ، مهندسی و ...  از جنبه های مختلف و با رویکردها  و روش شناسی های پژوهشی متعدد مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند .

 نکته ی مهم در علوم میان رشته ای این است که حوزه های مختلف  موضوعی مربوطه دارای رابطه های  مفهومی و معنی داری تعاملی  و مولفه هایی بالقوه تلفیق شده هستند که پدیده ی اصلی و پایه ای -            خلاقیت و نوآوری - آنها را هماهنگ و یکپارچه می نماید . به عنوان مثال  " خلاقیت شناسی سازمانی مدیریتی " ( Organizational/Managerial Creanovatology )  با " خلاقیت شناسی روانشناختی " (  Psychological  Creanovatology )  دارای چنین رابطه ی تعاملی است ( گلستان هاشمی ، 1379-1392 ) .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
 

پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

                   خلاقیت شناسی سازمانی صنعتی مدیریتی

                 مهندسی نوآوری - تریز - بیونیک - مدیریت نوآوری

               http://modiriat-noavari.com

             http://NoavariConf.com

                    NoavariConf@gmail.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 

علم خلاقیت نوآوری شناسی یک علم میان رشته ای است که به مطالعه ی ابعاد و جوانب مختلف فرایندها و پدیده های خلاقیت ، ابداع ،اختراع و نوآوری با رویکردها و روش شناسی های گوناگون می پردازد ( گلستان هاشمی، ۱۳۷۹ ،۱۳۸۰) .

واژه ی Creanonatology واژه ی جدیدی است که برای جامع تر و گویاتر بیان شدن این علم میان رشته ای ( به عنوان علم خلاقیت و نوآوری ) برای اولین بار ابداع و به کار گرفته شده است . این واژه تلفیقی از واژه های زیر می باشد و معانی و مفاهیم آنها را در بر دارد ( گلستان هاشمی ، 1391) :    

واژه ی Creanovation واژه ای است که می توان آن را معادل « خلاقیت نوآوری » دانست :

Creanovation : Creation + Invention + Innovation

Creanovatology : Science of Creanovation

Creanovatology : Creatology + Inventology + Innovatology

همان طور که در ترکیبات واژگانی فوق ملاحظه می گردد واژه های جدید حالت تلفیقی داشته و از طیف معنایی بیشتر ی برخوردار می باشند ( گلستان هاشمی ، 1391 ).    

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
 مدیریت نوآوری جامع (  Total Innovation Management ) به عنوان یک نظام حامع مدیریت فرایندهای خلاقیت و نوآوری زیر نظام های متعددی با ویژگی های میان رشته ای و چند تخصصی مانند سیستم مهندسی نوآوری ، سیستم مهندسی محصول و مهندسی سیستم  را شامل می گردد . 

 مهندسی نوآوری ( Innovation Engineering )اصطلاحی است که بر حسب تعریف نوآوری و نیز بر حسب سیستم نوآوری شده دارای معانی متفاوتی می باشد. اگر نوآوری معطوف به محصول باشد و این محصول یا به عبارتی سیستم نوآوری شده سطح پیچیدگی زیادی نداشته و در زمینه سازمان یا صنعت خاصی نباشد به مفهوم حل خلاق مسئله و مهندسی اختراع نزدیک تر است .اگر محصول( سیستم نوآوری شده)سطح پیچیدگی زیاد نداشته ولی در سطح سازمان باشد به مفهوم مهندسی محصول جدید نزدیک تر است و اگر محصول (سیستم نوآوری شده)از نوع سیستم های پیچیده و چند تخصصی و چند رشته ای بوده و نیز در سطح سازمان باشد در این حالت به مفهوم مهندسی سیستم نزدیک تر می باشد (گلستان هاشمی،1390 ).

مهندسی سیستم  یا مهندسی سامانه ها ( Systems engineering) عبارت از روش شناسی تخصصی مبتنی بر رویکرد سیستمی بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است که به یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک مجموعه کامل و ایجاد یک محصول مشخص با قابلیت ها و کارامدی های تعیین شده می پردازد. مهندسی سیستم دانش و روش شناسی چند رشته ای و چند تخصصی طراحی و یکپارچه سازی و خلق سیستم های فنی مهندسی پیجیده  ( محصولات پیچیده مانند یک فضا پیما) می باشد . مهندسی سیستم به عنوان سیستم مهندسی نوآوری محصولات پیچیده از زیر نظام های نظام مدیریت نوآوری جامع و نظام مدیریت جامع خلق ارزش در سازمان های دانش بنیان و نوآور و مبتنی برانواع فناوری های پیشرفته و محصولات پیچیده محسوب می گردد ( گلستان هاشمی ، 1390 )

مهندسی سیستم در یک تعریف کلی عبارت از روش شناسی تخصصی انسجام بخشی و یکپارچه سازی هدفمند مجموعه ای از اجزا و عناصر و شکل دهی یک سیستم کامل با ویژگی ها و قابلیت های کارکردی مشخص می باشد. به بیان دیگر مهندسی سیستم دانش و روش شناسی در کنار هم قرار دادن اصولی کلیه اجزا و عناصر زیر مجموعه یک سیستم و برقراری روابط تعاملی هدفمند و هم افزایانه میان آنها به بهترین شیوه ممکن است که در نهایت منجر به ایجاد یک مجموعه یا سیستم کلان ( محصول ) با قابلیت و توانمندی مشخص به منظور پاسخگویی به نیازهایی خاص می باشد . مهندسی سیستم بر اساس رویکرد سیستمی استوار بوده و دارای ماهیت میان رشته ای و چند تخصصی است و بیشترین کاربرد را در ایجاد سیستم های پیچیده و دارای تنوعی از انواع فناوری ها دارد . مهندسی سیستم به معانی مهندسی طراحی سیستم های پیچیده ، مهندسی نوآوری محصولات پیچیده ، سیستم مدیریت مهندسی نوآوری محصول پیچیده و به عبارتی سیستم ایجاد سیستم های پیچیده می باشد . ( گلستان هاشمی ،1390 ).

 برای مهندسی سیستم تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که البته اکثر آنها اشتراک مفهومی بالایی دارند. انجمن بین المللی مهندسی سیستم (INCOSE) مهندسی سیستم را چنین تعریف نموده است : مهندسی سیستمیک رویکرد میان رشته ای برای تحقق بخشیدن به سیستم های موفق( Successful Systems) می باشد.در این راستا بر فرایندهای تعریف نیازهای مشتری و تعریف قابلیت های اولیه مورد نیاز در چرخه ی توسعه،الزامات مستند سازی ، طراحی و اعتبارسنجی سیستم معطوف است.هدف مهندسی سیستم برآورده شدن حداکثری نیازهای مشتریان و ذینفعان سازمان باحداکثر کیفیت و اعتمادپذیری و حداقل هزینه هاو طبق برنامه از پیش تعیین شده می باشد (گلستان هاشمی ، 1390 به نقل از INCOSE ).

یکی از متداول ترین رویکردها به مهندسی سیستم ، فرایندهای هفت گانه برای آن لحاظ گردیده که یا عبارت SIMILAR نشان داده می شود که شامل موارد زیر می باشد: - بیان مسئله - بررسی انواع گزینه ها - مدل سیستم - یکپارچه سازی - راه اندازی سیستم - ارزیابی عملکرد - ارزیابی مجدد (گلستان هاشمی ، 1390 به نقل از INCOSE ).

از جمله معتبرترین منابع دانشی مهندسی سیستم موارد زیر می باشند:

  • راهنمای پیکره دانش مهندسی سیستم SEBoK
  • راهنمای مهندسی سیستم انجمن INCOSE
  • راهنمای مهندسی سیستم ناسا(NASA-SEH) ( گلستان هاشمی ، 1390) .

                                        

+ نوشته شده در  ساعت   توسط دبیر وب گاه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وب گاه در باره علم خلاقیت شناسی ( علم مطالعه فرایندها و پدیده های خلاقیت و نوآوری با رویکردها و روش شناسی های مختلف ) می باشد و کلیه موضوعات خلاقیت ، تفکر خلاق ، حل خلاق مسئله ، تریز TRIZ، نوآوری نظام یافته ، بیونیک ، علمی تخیلی ، ابداع ، مهندسی اختراع ، مدیریت اختراع ، مهندسی نوآوری ، مدیریت نوآوری ، مدیریت کارآفرینی و دیگر شاخه های مختلف علم خلاقیت شناسی را شامل می گردد . کلیه حقوق برای مرکز علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری محفوظ است . هرگونه نقل قول ، برداشت و استفاده از مطالب با رعایت اصول اخلاق علمی " ذکر کامل منبع " آزاد می باشد .

پیوندهای روزانه
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی -آموزش و یادگیری خلاق
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی ،تریز ، بیونیک ،مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری - خلاقیت شناسی سازمانی،تریز (TRIZ)، بیونیک و مهندسی نوآوری
چهارمین کنفرانس خلاقیت شناسی ،تریز و نوآوری در آموزش - خلاقیت شناسی پرورشی - آموزش و یادگیری خلاق
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
92/11/01 - 92/11/30
92/10/01 - 92/10/30
92/09/01 - 92/09/30
92/02/01 - 92/02/31
91/09/01 - 91/09/30
91/03/01 - 91/03/31
90/08/01 - 90/08/30
90/07/01 - 90/07/30
90/06/01 - 90/06/31
90/05/01 - 90/05/31
90/04/01 - 90/04/31
90/03/01 - 90/03/31
90/02/01 - 90/02/31
90/01/01 - 90/01/31
89/12/01 - 89/12/29
89/10/01 - 89/10/30
89/08/01 - 89/08/30
89/07/01 - 89/07/30
89/02/01 - 89/02/31
88/08/01 - 88/08/30
88/07/01 - 88/07/30
88/02/01 - 88/02/31
87/10/01 - 87/10/30
87/09/01 - 87/09/30
87/08/01 - 87/08/30
87/07/01 - 87/07/30
87/05/01 - 87/05/31
87/03/01 - 87/03/31
87/02/01 - 87/02/31
87/01/01 - 87/01/31
پیوندها
اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، تریز و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران - آبان 1387
وبگاه اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
اولین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن در آموزش ، پژوهش ، اختراع و نوآو
سایت فکر نو ( سایت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی )
پایگاه مرجع دانش سیویلیکا ( کنفرانس ها )
پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس ها و سمینارها
پایگاه خبری همایش های ایران
ژورنال تریز - TRIZ Journal
تریز - ژاپن TRIZ Home Page in Japan
تریز در مدرسه TETRIS - Teaching TRIZ at School
Anti TRIZ-journal
سایت نوآوری نظام یافته TRIZ
سایت جامع خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
جشنواره جوان خوارزمی
باشگاه پژوهشگران جوان
بنیاد ملی نخبگان
باشگاه پژوهشگران دانشجو
دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 88
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZو مهندسی و مدیریت نوآوری ایران- آبان 89
چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ،تریز (TRIZ)و نوآوری در آموزش- خلاقیت شناسی پرورشی
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت نوآوری-خلاقیت شناسی سازمانی،تریز،بیونیک
پنجمین کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
پنجمین کنفرانس خلاقیت شناسی و نوآوری در آموزش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM